Põhikiri

Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing

Põhikiri

 

 1. Üldsätted

  1. Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi ühing) on pimedaid ja vaegnägijaid vabatahtlikkuse alusel ühendav iseseisev, kasumit mittetaotlev, avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsev üle- lõunaeestiline ühendus, mis on Eesti Pimedate Ühingu Tartu Organisatsiooni õigusjärglane.

  2. Ühingu ja tema juhatuse asukoht on Tartu linn.

  3. Ühing on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

  4. Ühing kaitseb pimedate ja vaegnägijate inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning liikmete huve.

  5. Ühing korraldab oma liikmetele erinevaid tegevusi.

 1. Ühingu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

  1. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast ühingu põhikirjast, arengu- ja tegevuskavast.

  2. Ühingu põhieesmärgiks on pimedate ja vaegnägevate inimeste kaasamine ühiskonda.

  3. Oma eesmärgi saavutamiseks ühing:

   1. tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid probleeme, et saavutada ühiskonna toetust ühingu eesmärkide saavutamiseks;

   2. esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsusorganites ning puuetega inimeste probleemidega tegelevates institutsioonides;

   3. teeb tööd tagamaks ühingu liikmetele võrdsed võimalused teiste ühiskonnaliikmetega;

   4. toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis pole vastuolus ühingu põhikirjaga;

   5. korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni ja puhkeüritusi;

   6. määrab võimalusel stipendiume;

   7. korraldab heategevuslikke üritusi.

 1. Ühingu liige, tema õigused ja kohustused

  1. Ühingu liikmeks võib olla vähemalt 16-aastane isik, kellel on tuvastatud nägemisfunktsiooni kahjustus.

  2. Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse juhatusele vormikohane avaldus.

  3. Ühingu juhatusel on õigus ühe kuu jooksul kontrollida esitatud andmeid.

  4. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

  5. Liikmelisus jõustub pärast sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasumist.

  6. Veteranliikmeks sai liige, kui ta oli ühingusse kuulunud 25 aastat. Senistele veteranliikmetele ei muutu midagi. Käesoleva põhikirja järgi kellelegi enam veteranliikme staatust ei omistata ega vabastata liikmemaksust.

  7. Ühingu toetajaliikmeks astumiseks esitab soovija vormikohase avalduse ühingu juhatusele.

  8. Ühingu toetajaliikmel on õigus osaleda ühingu töös, kuid tal puudub hääletamisõigus ja ta on vabastatud liikmemaksust.

  9. Ühingusse võib vastu võtta toetajaliikmeid. Toetajaliikmeks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik.

  10. Ühingu juhatusel on õigus välja arvata liige:

   1. kes ei vasta enam liikmelisuse staatusele;

   2. kes ei ole kahe viimase kalendriaasta jooksul tasunud liikmemaksu;

   3. kes on ühingut moraalselt või materiaalselt olulisel määral kahjustanud.

  11. Ühingust väljaarvamine toimub juhatuse otsuse põhjal 2/3 häälteenamusega.

  12. Liikmel on õigus:

   1. osaleda ühingu üldkoosolekul;

   2. teha ühingule ettepanekuid ja taotlusi;

   3. osaleda ühingu üritustel;

   4. saada informatsiooni ühingu tegevuse kohta;

   5. kandideerida ühingu juhatusse või revisjonikomisjoni;

   6. kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.

  13. Liikmel on kohustus:

   1. maksta liikmemaksu;

   2. hoida ja kaitsta ühingu head nime, seista ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.

 1. Üldkoosolek

  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

  2. Igale üldkoosolekul osalevale inimesele võib anda korraga vaid ühe volituse.

  3. Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

  4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras.

  5. Üldkoosoleku aeg ja päevakord teatatakse vähemalt 14 päeva enne selle algust kirja, telefoni, SMS või e-kirja teel.

  6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud ühinguliikmetest või nende esindajatest.

  7. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

   1. põhikirja muutmine;

   2. eesmärgi muutmine;

   3. tegevuskava ning arengukava muutmine ja kinnitamine;

   4. raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;

   5. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning kogumise põhimõtete kinnitamine;

   6. juhatuse liikme valimine ja tagasikutsumine;

   7. revisjonikomisjoni valimine;

   8. juhatuse või mõne muu põhikirjaga ette nähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine.

 1. Ühingu juhatus

  1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab kolme- kuni viieliikmeline juhatus.

  2. Ühingu juhatuse liikmed määratakse valimise teel ühingu liikmete hulgast ühingu üldkoosolekul ametisse neljaks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast ühingu juhatuse esimehe.

  3. Juhatus lähtub oma töös käesolevast põhikirjast ja üldkoosolekul kinnitatud arengu- ja tegevuskavast.

  4. Ühingu nimel on allkirja- ja esindusõigus juhatuse esimehel üksi, teistel juhatuse liikmetel juhatuse nõusolekul vähemalt kahekesi koos.

  5. Juhatus jagab juhatuse liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad.

  6. Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks eelarve, arengu- ja tegevuskava.

  7. Juhatus peab ühingu liikmetele andma vajalikku teavet oma tegevuse kohta.

  8. Juhatus otsustab palgaliste töötajate koosseisu ja töölevõtmise.

  9. Juhatus määrab üldkoosoleku toimumise aja, koha ning teeb ettepanekuid selle päevakorra kohta.

  10. Juhatuse liikmel on õigus tagasi astuda esitades avalduse üldkoosolekule. Üldkoosolek kinnitab tagasi astumise.

  11. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui ta jätab oma kohustused ühingu töös olulisel määral täitmata. Tagasi kutsumise otsustab üldkoosolek.

 1. Ühingu esimees

  1. Ühingu esimees on juhatuse esimees.

  2. Ühingu esimees korraldab igapäevast ühingu tööd, juhindub seadustest, põhikirjast ning juhatuse ja üldkoosoleku otsustest.

  3. Vastavalt juhatuse ning üldkoosoleku otsustele ja põhikirjale käsutab esimees ühingu vara ja vahendeid.

 1. Revisjonikomisjon

  1. Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis määratakse ühingu liikmete üldkoosolekul ametisse neljaks aastaks.

  2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab üldkoosolek.

  3. Revisjonikomisjon esitab oma seisukoha ja ettepanekud üldkoosolekule.

 1. Ühingu varad, majandustegevus ja järelevalve

  1. Ühing haldab, kasutab ja käsutab oma vara vastavuses põhikirjaliste eesmärkide ja seadusest tulenevate kohustuste täitmisega.

  2. Ühingu vara on ühingu omand ja seda ei jaotata ühingu liikmete vahel.

  3. Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

  4. Ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel jaotamisele.

  5. Ühingu rahalised vahendid koosnevad:

   1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

   2. sihtotstarbelistest eraldistest;

   3. annetustest, sh. sihtotstarbelistest annetustest;

   4. varade rendile andmisest;

   5. muudest laekumistest.

  6. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  7. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  8. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamise seaduses sätestatud korras.

 1. Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine ja likvideerimine

  1. Ühingu ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab seaduses ja põhikirjas sätestatud korras üldkoosolek.

  2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud volitatud isikud.

  3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle tulumaksusoodustustega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Mittetulundusühingu Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu volinike koosolekul 13.02.2018.